English Lab

Wymagania ogólne 2013/2014

1. Na zajęcia obowiązkowo przynosimy: podręcznik, ćwiczenia, zeszyt.

2. Brak podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu skutkuje nieprzygotowaniem. Nieprzygotowanie to również brak zadania domowego.

3. W semestrze możliwe są 2 nieprzygotowania (3 w 2 klasie); każde kolejne to ocena niedostateczna.

4. Wszystkie formy sprawdzania wiadomości są zapowiadane . W ciągu semestru planowane są 2 sprawdziany (po każdym module; zapowiadane na tydzień przed sprawdzianem), kartkówki (co najmniej 2 w każdym module), po jednej ocenie z słuchania i czytania w każdym semestrze. Oceniane będzie również pisanie i mówienie (krótkie wypowiedzi ustne na zadany temat i dialogi) oraz prezentacje i projekty.

5. Poprawianie ocen. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu trzeba poprawić do dwóch tygodni od otrzymania oceny. Można poprawić ocenę dopuszczającą ze sprawdzianu oraz ocenę niedostateczną z kartkówki.

6. W poniedziałki piszemy 5-minutówki tj. krótkie kartkówki z maksymalnie ostatnich 3/4 lekcji. Z 5-minutówek uczniowie otrzymują punkty (nie oceny); punkty sumowane są na końcu Modułu i wystawiana jest jedna ocena.

Sprawdź KRYTERIA OCENIANIA ACCESS 2